İnsan Kaynakları

"Hedeflerimize ulaşmamızı sağlayan, başarılarımızda büyük pay sahibi olan “İnsan Kaynağımız” önemli ve öncelikli değerimizdir. İnsan kaynağımızla uzun vadeli birliktelik sağlamak için bu değerin korunmasına, geliştirilmesine ve gerekli desteğin sağlanmasına dikkat ve önem verilmelidir.

Bu kapsamda benimsediğimiz temel insan kaynakları politikalarımız şu şekildedir:

 1. İnsan kaynağı bir “Değer” olarak görülmeli ve stratejik ortak hâline getirilmelidir.
 2. Tüm birimlerin ortak çalışmalarıyla katılımcı bir insan kaynağı yaratılmalı ve konuşan, canlı bir organizasyon oluşturmak adına her çalışan ve birim görüşlerini açıkça belirtmesi için teşvik edilmeli, gerekirse belirlenecek esaslar çerçevesinde yenilik ve katma değer sağlayan fikirlerin sahipleri ödüllendirilmelidir.
 3. Gereken insan kaynağı ihtiyaçları bilimsel metotlarla tespit edilmeli,  şirket değerlerini benimseyip uygulayabilecek, yeterli donanıma sahip, dinamik, değişim ve gelişime açık, iyi bir takım oyuncusu olan adaylar istihdam edilmelidir.
 4. Kişiler yetkinlik ve yeteneklerini yansıtabilecekleri pozisyonlarda görevlendirilmeli ve yapacakları işler kendilerine açık ve net bir şekilde tanımlanarak bilgilenmeleri sağlanmalıdır.
 5. Çalışanların performansları objektif ve bilimsel yollarla değerlendirilerek terfi, ücret, eğitim gibi kararlarda başarı ön koşul olarak kabul edilerek adalet, standart ve güvenilirlik sağlanmalıdır.
 6. Kurumsal hedeflere ulaşılabilmesi için çalışanın performans gelişimine katkı sağlanmalı, yüksek performans gerekirse ve şartlar müsait olursa kariyer olanakları ile desteklenmeli, şirket içi yatay ve dikey geçişlere öncelik verilmelidir.
 7. Çalışanlardan şirketle ilgili mevcut düşüncelerini öğrenmek ve şirketteki kariyer gelişimleri ile ilgili kendilerine yönlendirici bilgiler vermek adına düzenli mülakatlar gerçekleştirilmeli, anketler uygulanmalıdır.
 8. Çalışanların seçiminde cinsiyet, din, ırk vb. hiçbir ayrım gözetilmemeli, mesleki ahlâka ve liyakate göre seçim yapılmalıdır.
 9. Her çalışan ulusal, bölgesel ve sektörel standartlar dikkate alınarak ücretlendirilmelidir.
 10. Şirketler bünyesindeki iş yükü çalışanlara adil olarak paylaştırılmalıdır.
 11. Çalışanlara bilgi ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşmalarını teşvik edecek ortam ve imkânlar sunulmalıdır.
 12. Çalışanlara işe başladıkları andan itibaren gerek iş başı gerekse iş dışında kişisel gelişim ve teknik eğitim programları düzenlenerek gelişimlerine katkı sağlanmalıdır. Uzmanlaşma ve yetkinleşmenin sağlandığı alanlarda ise dokümantasyon sistemiyle entelektüel sermaye korunmalıdır.
 13. Motivasyonu üst düzeyde tutmak, kurumdaşlık ve takımdaşlık duygularını geliştirmek için belirli periyotlarda sosyal etkinlikler düzenlenmeli, düzenlenen etkinliklere yönetim dahil olmak üzere herkesin mutlak katılımı (hastalık, vefat, evlilik vb. mazeretler dışında) sağlanmalıdır.
 14. İş sağlığı ve güvenliği açısından tüm riskler yönetilerek güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı tesis edilmeli ve bu anlayış kurumda kültür haline getirilinceye dek takibi gerçekleştirilmelidir